Jiangsu Hengshen Fiber Material Jiangsu Hengshen Fiber Material are one of the main carbon fiber producers in China. The company formed in 2007 and went public in 2015. Jiangsu Hengshen Fiber Material