ตลาดเทคโนโลยีต้านไวรัสและยาต้านจุลชีพ 2023-2033: IDTechEx

The main applications for antimicrobial technologies are health and product protection.

ตลาดเทคโนโลยีต้านไวรัสและยาต้านจุลชีพ 2023-2033

สารเติมแต่งและสารเคลือบสีเงิน ทองแดง สังกะสี และไซเลนที่ใช้สารต้านจุลชีพและสารเคลือบให้ประสิทธิภาพในการต้านเชื้อแบคทีเรียไวรัสและเชื้อราอย่างต่อเนื่อง


Show All Description Contents, Table & Figures List Pricing Related Content
This report covers the antimicrobial technology market, including analysis of four key antimicrobial technologies: silver, copper, zinc and silane quaternary compounds. Antimicrobial technologies provide residual protection against microbes. The report examines how the technologies work, key considerations for companies seeking to develop products, and analyzes over 100 companies active in this area.
 
The COVID-19 pandemic has been one of the world's worst public health emergencies in living memory and has affected all aspects of life around the world. The pandemic has also propelled awareness of antimicrobial technology and antimicrobial products to new heights. Over the course of the pandemic, players in the antimicrobial technology market developed new antimicrobial additives and coatings to meet unprecedented demand for antiviral surfaces and residual antimicrobial protection.
 
What are antimicrobial technologies?
Antimicrobial technologies, as covered in this IDTechEx report, refer to additives and coatings that provide background elimination of microorganisms, including bacteria, virus, and fungi. While regular cleaning can remove and kill the microorganisms present on a surface, antimicrobial technologies offer continuous residual protection between cleans.
 
But even before the COVID-19 pandemic, antimicrobial technologies have been saving lives and money across a broad number of sectors. A key driver for the use of antimicrobial technologies is their ability to address hospital-acquired infections (or healthcare-associated infection). When used in healthcare facilities such as hospitals, antimicrobial technologies have been demonstrated to significantly decrease the rates of infection. By doing so, thousands if not tens of thousands of deaths can be prevented, and billions of dollars can be saved.
 
There are many opportunities beyond the healthcare sector, including food, agriculture, aquaculture, construction (including heating, ventilation and air conditioning systems), and public settings. The use of antimicrobial paints, coatings and additives in the built environment extends the lifetime of the product which has built-in antimicrobial technology. Beyond product protection, antimicrobial technology also indirectly improves human health through addressing indoor air quality. Antimicrobial textiles can provide anti-odor effect to clothing, curtains, carpets and soft furnishings. With the world moving against the prophylactic use of antibiotics in agriculture, antimicrobial companies can fill in the gap. And now, the COVID-19 pandemic has shed light on the importance of cleaning high-touch surfaces in public settings, and the role of antimicrobial technologies in public health by providing cleaner and safer environments for people in a post-pandemic world.
Applications for antimicrobial technologies are wide-ranging. Source: IDTechEx
 
What is in this report?
This report takes a deep dive into key antimicrobial technologies. The mechanism of action of each antimicrobial technology is explained and a comparison of efficacy claims from companies commercializing antimicrobial technologies is provided. Profiles of both major and emerging players, including primary interviews, are included in the report.
 
The key technologies covered in the report are:
 • Silver, including silver chloride, silver zeolite, silver nanoparticles
 • Copper, including copper oxide and copper nanoparticles
 • Zinc, including zinc oxide and zinc pyrithione
 • Silane quaternary ammonium compounds
 
The report also highlights a further 10 technologies either commercialized or in development, including new materials, innovative methods to stabilize and localize traditional disinfectants, biomimetic technologies such as surface patterning techniques, and antimicrobials derived from nature, such as enzymes, peptides, and dyes.
 
IDTechEx have identified over 100 companies that are actively developing antimicrobial technologies and products, including over 50 companies focused entirely in this area. Discussion on market sizing, market outlook, market forecast, and the effect of the COVID-19 pandemic are also included in the report. This report does not include market analysis or forecast of final products that include antimicrobials.
 
Why is this important?
The information provided in this report will be helpful to those seeking to follow this rising antimicrobial trend by clarifying considerations in developing antimicrobial technology. While technologies may appear similar on first glance, the pandemic is driving a rise in companies looking to make quick wins by operating in grey areas. With public awareness at an all-time high, now is the time to develop environmentally responsible, sustainable, effective, and future-proof antimicrobial products. Antimicrobial technologies have significant potential beyond exiting the COVID-19 pandemic safely, but it can also bring about worse problems when used incorrectly.
 
Key aspects
The report provides the following information:
 • Overview of the antimicrobial technology industry
 • Key drivers and applications for antimicrobial technologies
 • Environmental and regulatory concerns of antimicrobial technologies
 • Analysis of key antimicrobial technologies and brief coverage of others
 • Analysis of over 100 companies developing antimicrobial technology, including over 50 companies focused on residual antimicrobial technologies
 
For each of the key antimicrobial technologies (silver, copper, zinc and silane quaternary ammonium compounds), the following is covered in the report:
 • Mechanism of action
 • Antibacterial, antifungal and antiviral efficacies where available
 • SWOT analysis
 • List of key players
Report MetricsDetails
Historic Data2019 - 2022
Forecast Period2023 - 2033
Forecast UnitsUS$ millions
Regions CoveredWorldwide
Segments CoveredExpected annual revenue of antimicrobial technology developers
Analyst access from IDTechEx
All report purchases include up to 30 minutes telephone time with an expert analyst who will help you link key findings in the report to the business issues you're addressing. This needs to be used within three months of purchasing the report.
Further information
If you have any questions about this report, please do not hesitate to contact our report team at research@IDTechEx.com or call one of our sales managers:

AMERICAS (USA): +1 617 577 7890
ASIA (Japan): +81 3 3216 7209
EUROPE (UK) +44 1223 812300
Table of Contents
1.EXECUTIVE SUMMARY AND CONCLUSIONS
1.1.Antimicrobial technology market: scope of the report
1.2.Microorganisms are everywhere
1.3.Key driver: COVID-19
1.4.Key driver: hospital acquired infections
1.5.Key driver: antimicrobial resistance
1.6.Antimicrobial technology market: players
1.7.Antimicrobial technology players: by technology
1.8.Summary of key antimicrobial technologies
1.9.Environmental considerations of antimicrobial technologies
1.10.Antimicrobial technologies and antimicrobial resistance
1.11.Technology conclusions and outlook
1.12.Antimicrobial technology players: by size and year founded
1.13.Key applications of antimicrobial technologies
1.14.Antimicrobial technology market
1.15.Antimicrobial technology market analysis
1.16.Antimicrobial technology market outlook
1.17.Antimicrobial technology market forecast 2023 - 2033
2.INTRODUCTION
2.1.Scope of the report
2.2.Microorganisms are everywhere
2.3.Bacteria
2.4.Bacteria: biology
2.5.Bacteria: biofilm
2.6.Mold and mildew
2.7.Virus
2.8.Key driver: COVID-19
2.9.Key driver: hospital acquired infections
2.10.Key driver: antimicrobial resistance
2.11.Ideal antimicrobial technology
2.12.Major changes in the industry since the previous edition of this report
2.13.What we got right and what we got wrong
3.ANTIMICROBIAL MATERIALS AND TECHNOLOGIES
3.1.Introduction
3.1.1.Techniques to control microorganisms
3.1.2.Mechanisms of action
3.1.3.Substrates
3.1.4.Metals
3.2.Silver antimicrobial technologies
3.2.1.Silver
3.2.2.Silver: mechanism of action
3.2.3.Silver: efficacy
3.2.4.Silver: effect of moisture
3.2.5.Silver: environmental concerns
3.2.6.Silver: potential for resistance
3.2.7.Silver: SWOT analysis
3.2.8.Silver: players
3.3.Copper antimicrobial technologies
3.3.1.Copper
3.3.2.Copper: mechanism of action
3.3.3.Copper: efficacy
3.3.4.Copper: potential for resistance
3.3.5.Copper: comparison with silver
3.3.6.Copper: SWOT analysis
3.3.7.Copper: players
3.4.Zinc antimicrobial technologies
3.4.1.Zinc
3.4.2.Zinc: mechanism of action
3.4.3.Zinc: efficacy
3.4.4.Zinc: potential for resistance
3.4.5.Zinc: SWOT analysis
3.4.6.Zinc: players
3.5.Silane quaternary ammonium compounds (silane quat)
3.5.1.Silane quaternary ammonium (silane quat)
3.5.2.Silane quat: mechanism of action
3.5.3.Silane quat: mechanism of action
3.5.4.Silane quat: efficacy
3.5.5.Silane quat: SWOT analysis
3.5.6.Silane quat: players
3.6.Other antimicrobial technologies
3.6.1.Other antimicrobial technologies
3.6.2.Titanium dioxide: mechanism of action
3.6.3.Titanium dioxide: discussion
3.6.4.Quick-Med Technologies: PolyDADMAC
3.6.5.Quick-Med Technologies: Nimbus
3.6.6.Polyhexamethylene biguanide (PHMB)
3.6.7.Calcium hydroxide
3.6.8.Quick-Med Technologies: hydrogen peroxide
3.6.9.Dyphox: photosensitizing chemicals
3.6.10.Dyphox
3.6.11.SINTX Technologies: silicon nitride
3.6.12.SINTX Technologies
3.6.13.Surface patterns
3.6.14.UMF Corporation: chlorine
3.6.15.Antimicrobial peptides (AMPs)
3.6.16.Pieclex: piezoelectric polymers and fibers
3.6.17.Graphene
3.6.18.Graphene: examples
3.6.19.Nature-based technologies
3.7.Technology summary and other considerations
3.7.1.Antimicrobial technologies: summary
3.7.2.Laboratory vs real life efficacy
3.7.3.Levels of evidence
3.7.4.Environmental considerations
3.7.5.Antimicrobial resistance
3.7.6.Technology conclusions and outlook
4.APPLICATIONS OF ANTIMICROBIAL TECHNOLOGIES
4.1.Overview of antimicrobial technology applications
4.2.Healthcare: hospitals and other healthcare facilities
4.3.Healthcare: medical devices
4.4.Healthcare: advanced wound care
4.5.Healthcare: costs of infections
4.6.Healthcare: silver
4.7.Healthcare: copper
4.8.Food
4.9.Agriculture
4.10.High touch surfaces
4.11.Construction
4.12.Construction: examples
4.13.Construction: HVAC
4.14.Automotive
4.15.Product protection
4.16.Marine
4.17.Fabrics and textiles
4.18.Summary of antimicrobial technology applications
5.REGULATIONS
5.1.Overview of antimicrobial technology regulations
5.2.USA: EPA and FIFRA
5.3.USA: residual efficacy claims
5.4.USA: public health vs non-public health
5.5.USA: treated articles
5.6.European Union: ECHA and BPR
5.7.European Union: approved actives and suppliers
5.8.Antimicrobial technology testing
5.9.Textiles: OEKO-TEX and Bluesign
6.ANTIVIRAL TECHNOLOGIES
6.1.Viruses
6.2.Antiviral technologies: health claims and marketing
6.3.Antiviral technologies address fomite transmission
6.4.Antiviral technologies address fomite transmission
6.5.Antiviral technologies: limitations
6.6.Antiviral technologies: mechanisms of action
6.7.Antiviral technologies: efficacies
6.8.COVID-19 drives innovations in antiviral technology
6.9.Example from COVID-19: film-based products for high-touch surfaces
6.10.Example from COVID-19: sprays for surfaces and hands
6.11.Example from COVID-19: facemasks
6.12.Antimicrobial technology market: driving effect of COVID-19 pandemic
6.13.Antimicrobial technology market: driving effect of COVID-19 pandemic
6.14.Antiviral technology market: post-pandemic
7.ANTIMICROBIAL MARKET LANDSCAPE
7.1.Overview of antimicrobial market landscape
7.2.Antimicrobial technology market overview: by technology
7.3.Antimicrobial technology market: players
7.4.Antimicrobial technology players: by technology
7.5.Antimicrobial technology players: by country
7.6.Antimicrobial technology players: business model
7.7.Antimicrobial technology players: size and year founded
7.8.Antimicrobial technology players: competition and differentiation
7.9.Masterbatch and plastics
7.10.Chemical corporations
7.11.Chemical corporations: history
7.12.Paints and coatings
7.13.Antimicrobial technology market
7.14.Antimicrobial technology market analysis
7.15.Antimicrobial technology market outlook
7.16.Antimicrobial technology market forecast 2023 - 2033
7.17.Antimicrobial technology market forecast 2023 - 2033
8.COMPANY PROFILES
8.1.Full profiles
8.1.1.Applied Silver
8.1.2.CleanCU
8.1.3.Copptech
8.1.4.Dyphox
8.1.5.Goldshield Technologies
8.1.6.Inhibit Coatings
8.1.7.Innovotech
8.1.8.Nanosafe Solutions
8.1.9.Noble Biomaterials
8.1.10.Parx Materials
8.1.11.Quick-Med Technologies
8.1.12.Sciessent
8.1.13.Sintx technologies
8.1.14.Touchpoint Science
8.2.Company backgrounds
8.2.1.Addmaster
8.2.2.Aereus Technologies
8.2.3.Alistagen
8.2.4.Amicoat
8.2.5.Ascend Performance Materials: Acteev (original and 2022 update)
8.2.6.AST Products
8.2.7.Covalon
8.2.8.Cupron
8.2.9.HeiQ
8.2.10.Microban
8.2.11.Pieclex
8.2.12.PURE Bioscience
8.2.13.Sanitized
8.2.14.Sharklet Technologies
8.2.15.Sonovia
 

Ordering Information

ตลาดเทคโนโลยีต้านไวรัสและยาต้านจุลชีพ 2023-2033

£$¥
Electronic (1-5 users)
£5,650.00
Electronic (6-10 users)
£8,050.00
Electronic and 1 Hardcopy (1-5 users)
£6,450.00
Electronic and 1 Hardcopy (6-10 users)
£8,850.00
Electronic (1-5 users)
€6,400.00
Electronic (6-10 users)
€9,100.00
Electronic and 1 Hardcopy (1-5 users)
€7,310.00
Electronic and 1 Hardcopy (6-10 users)
€10,010.00
Electronic (1-5 users)
$7,000.00
Electronic (6-10 users)
$10,000.00
Electronic and 1 Hardcopy (1-5 users)
$7,975.00
Electronic and 1 Hardcopy (6-10 users)
$10,975.00
Electronic (1-5 users)
¥900,000
Electronic (6-10 users)
¥1,260,000
Electronic and 1 Hardcopy (1-5 users)
¥1,020,000
Electronic and 1 Hardcopy (6-10 users)
¥1,380,000
Click here to enquire about additional licenses.
If you are a reseller/distributor please contact us before ordering.
お問合せ、見積および請求書が必要な方はm.murakoshi@idtechex.com までご連絡ください。

Report Statistics

Slides 167
Companies 29
Forecasts to 2033
Published May 2023
ISBN 9781915514691
 

Preview Content

pdf Document Webinar Slides
pdf Document Sample pages
 
 
 
 

Subscription Enquiry