Contact us

IDTechEx Research 专业提供及时的市场和技术研究及战略建议。访问单份报告,或订阅以在您关注的领域尽享我们的专业知识。请通过邮件 research@IDTechEx.com 联系我们或致电以了解更多详情并讨论您的需求。

AMERICAS (USA): +1 617 577 7890
ASIA (Japan): +81 3 3216 7209
欧洲(英国): +44 1223 812300