Hitachi Zosen Hitachi Zosen has worked on an LPS-based solid electrolyte. Hitachi Zosen